One direction data flow

การไหลข้อมูลแบบทิศทางเดียว (One-way direction data flow) เป็นรูปแบบการจัดการข้อมูลที่ทำงานได้ดีกับ React ไอเดียหลักๆ คือ Component จะไม่แก้ไขข้อมูลใดๆที่ได้รับมา ซึ่ง Component จะคอยดูการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเท่านั้น โดยอาจสร้างข้อมูลใหม่ แต่จะไม่อัพเดทข้อมูลที่ได้รับมา การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล จะเกิดขึ้นตามกลไกจากอีกที่หนึ่ง และ Component จะเป็นเพียงตัว render ด้วยข้อมูลชุดใหม่เท่านั้น

มาดูตัวอย่างง่ายๆของ Component Switcher กันเถอะ ซึ่งมันประกอบไปด้วยปุ่ม 1 ปุ่ม โดยถ้าคลิกปุ่มเราจะสามารถเปิดค่า flag บางอย่างในระบบได้

class Switcher extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = { flag: false };
  this._onButtonClick = e => this.setState({
   flag: !this.state.flag
  });
 }
 render() {
  return (
   <button onClick={ this._onButtonClick }>
    { this.state.flag ? 'lights on' : 'lights off' }
   </button>
  );
 }
};

// ... render component ที่นี่
function App() {
 return <Switcher />;
};

ในตอนนี้เรามีข้อมูลภายใน Component ของเราแล้ว หรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ใน Component Switcher เป็นที่ๆเดียวที่รู้เกี่ยวกับค่า flag ของเรา ดังนั้นมาลองส่งมันออกไปยังตัวเก็บข้อมูล (Store) กันเถอะ

var Store = {
 _flag: false,
 set: function(value) {
  this._flag = value;
 },
 get: function() {
  return this._flag;
 }
};

class Switcher extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = { flag: false };
  this._onButtonClick = e => {
   this.setState({ flag: !this.state.flag }, () => {
    this.props.onChange(this.state.flag);
   });
  }
 }
 render() {
  return (
   <button onClick={ this._onButtonClick }>
    { this.state.flag ? 'lights on' : 'lights off' }
   </button>
  );
 }
};

function App() {
 return <Switcher onChange={ Store.set.bind(Store) } />;
};

object Store ของเราเป็น Singleton object ที่ๆเราสามารถมีตัวช่วยสำหรับการเขียนและอ่านข้อมูลของ property _flag การส่งตัวเขียนข้อมูลไปยัง Switcher จะทำให้เราสามารถอัพเดทข้อมูลจากภายนอกได้ ดังนั้นภาพรวมของระบบการทำงานของแอพพลิเคชั่นจะมีลักษณะไม่ต่างไปจากนี้

สมมติว่าเรากำลังบันทึกค่าของ flag ไปยังเซอร์วิสของระบบหลังบ้านผ่านทาง Store เมื่อผู้ใช้กลับมาใช้งานอีกครั้ง เราจะต้องบันทึกสถานะเริ่มต้น (Initial state) ให้ถูกต้อง ถ้าผู้ใช้ตั้งค่า flag เป็น true เราต้องแสดง "lights on" แทนที่จะเป็นค่าเริ่มต้น "lights off" ตอนนี้จะเริ่มยุ่งยากขึ้นแล้ว เพราะว่าเราต้องมีข้อมูลในสองที่ด้วยกันคือ ส่วนของการแสดงข้อมูล (UI) และส่วนของ Store ซึ่งแต่ละส่วนนั้นเก็บสถานะ (state) ของตัวเอง เราจึงต้องสื่อสารในสองทิศทางจาก store ไปยัง switcher และจาก switcher กลับไปยัง store

// ... in App component
<Switcher
 value={ Store.get() }
 onChange={ Store.set.bind(Store) } />

// ... in Switcher component
constructor(props) {
 super(props);
 this.state = { flag: this.props.value };
 ...

รูปแบบการทำงานของเราจะเปลี่ยนไปเป็นลักษณะตามภาพดังนี้

จากรูปแบบของการทำงานทั้งหมดนี้ทำให้เราต้องจัดการสถานะสองที่แทนที่จะจัดการภายในที่เดียว ดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าค่าใน Store มีการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับการกระทำอื่นๆในระบบ เราต้องส่งการเปลี่ยนแปลงนั้นกลับมาที่ Switcher และเราก็เพิ่มความซับซ้อนของแอพพลิเคชั่น

การไหลข้อมูลแบบทิศทางเดียวสามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยหลักการคือจะกำจัดส่วนที่จัดการ state หลายๆ จุด ให้เหลือเพียงแค่ที่เดียว ซึ่งปกติแล้วที่ๆนั้นก็คือ store เพื่อที่จะทำแบบนั้นได้เราต้องปรับปรุง object Store เล็กน้อย และเราจำเป็นต้องมีลอจิกที่สามารถให้เราติดตามการเปลี่ยนแปลงได้ด้วย

var Store = {
 _handlers: [],
 _flag: '',
 subscribe: function(handler) {
  this._handlers.push(handler);
 },
 set: function(value) {
  this._flag = value;
  this._handlers.forEach(handler => handler(value))
 },
 get: function() {
  return this._flag;
 }
};

จากนั้นเราจะให้ Component App render ใหม่ทุกๆครั้งที่ Store มีการเปลี่ยนแปลงค่าของมัน

class App extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);

  this.state = { value: Store.get() };
  Store.subscribe(value => this.setState({ value }));
 }
 render() {
  return (
   <div>
    <Switcher
     value={ this.state.value }
     onChange={ Store.set.bind(Store) } />
   </div>
  );
 }
};

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ การทำงานใน Switcher จะง่ายมาก เราไม่จำเป็นต้องมีสถานะภายใน และ Component นี้อาจเขียนได้ในรูปแบบของ function ที่เรียกกันว่า stateless function ได้อีกด้วย

function Switcher({ value, onChange }) {
 return (
  <button onClick={ e => onChange(!value) }>
   { value ? 'lights on' : 'lights off' }
  </button>
 );
};

<Switcher
 value={ Store.get() }
 onChange={ Store.set.bind(Store) } />

ข้อคิด

ประโยชน์จากรูปแบบนี้คือ Component ของเราจะเป็นเพียง Component ง่ายๆที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูลใน store เนื่องจากแหล่งเก็บข้อมูลมีเพียงแค่ที่เดียวเท่านั้น (single source of truth) และนี่จะทำให้การพัฒนาง่ายมากยิ่งขึ้น ถ้าคุณกำลังจะได้สิ่งๆหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้ สำหรับฉันแล้วก็จะเป็นเนื้อหาของบทนี้ การไหลข้อมูลแบบทิศทางเดียวจะเปลี่ยนวิธีการคิดของการออกแบบฟีเจอร์อย่างมาก ดังนั้นฉันเชื่อว่ามันจะมีผลเดียวกันนี้กับคุณเช่นกัน

Last updated