In brief

หนังสือเล่มนี้เล็งเป้าหมายไปที่นักเขียนโปรแกรมที่มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานรวมถึงการทำงานของ React อยู่แล้ว โดยที่ไม่ได้หวังว่าจะหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่กำหนดแนวทางในการเขียนโปรแกรม แต่หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษา แนวคิด/รูปแบบ ของการเขียน React ตัวอย่างไม่มากก็น้อยที่ถูกนำเสนอโดยชุมชนนักพัฒนาชี้ให้เห็นถึงการคิดแบบเชิงนามธรรม เช่น แทนที่จะพูดเกี่ยวกับ Flux หนังสือเล่มนี้จะพูดถึง data flow หรือแทนที่จะพูดถึง higher-order components หนังสือเล่มนี้จะพูดถึง composition แทน

หนังสือเล่มนี้ค่อนข้างเป็นมุมมองส่วนตัว ซึ่งแสดงถึงความเข้าใจของผู้เขียนต่อรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ถูกกล่าวถึง เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่จะมีการตีความที่แตกต่างแบบอื่น ๆ อยู่ทั่วไปในอินเตอร์เน็ต ขอให้ผู้อ่านทั้งหลายโปรดระลึกถึงสิ่งนี้ไว้ด้วยหากท่านจะใช้หนังสือเล่มนี้เป็นข้ออ้างอิงในการโต้แย้งใด ๆ

Last updated